Ukukhuluma iziLimi ezahlukene kubalulekile ekwenzeni ukuxhumana kubelula, nasekuthuthukiseni umuntu ngamunye kanye nesizwe. INingizimu Afrika iyizwe elikhuluma iziLimi eziningi. Ziyishumi nanye iziLimi ezisemthethweni ezikhulunywa eNingizimu Afrika. Yingakho ke kubalulekile ukuthi izingane ziqale ukufunda ezinye iziLimi kusenesikhathi. Ucwaningo lubeka ngokusobala ukuthi kuyithuthukisa kangakanani ingqondo ukufunda olunye uLimi. IziLimi ezengeziwe zifundeka kangcono uma izingane zinesisekelo esiqinile noma esifanele soLimi Lwasekhaya (HL). ULimi Lwasekhaya luyisisekelo noma lwenza kube lula ukufunda ezinye iziLimi ezimweni ezahlukene ngezilimi ezahlukene.

FREE
Uma abafundi beqala ukufunda uLimi Lokwengeza eBangeni loku-1, ezingeni loLimi Lokuqala Lokwengeza (FAL) noma loLimi Lwesibili Lokwengeza (SAL), kudinga ukuba babe nezinga elithuthukile lekhono lokukhuluma belekelelwa imibhalo yalezo ziLimi. Kufanele balalele uLimi olulula lukhulunywa, balalele uthisha uma exoxa noma efunda izindaba esebenzisa izincwadi ezinkulu noma imibhalo ekhulisiwe. Lokhu kuyindlela enhle nokuyiyo yokufunda nokufundisa kolunye uLimi ngoba luthuthukisa ulwazimagama kanye nekhono lokuqala lokufunda.

Course Currilcum