Izinga loLimi lwaseKhaya linikeza ithuba lokuqhakambisa ukusetshenziswa kolimi ngempumelelo, okuyikhona okukhombisa ikhono lokuxhumana nabanye abantu okudingekayo empilweni kanye namakhono okuhlakanipha kwezemfundo nokusetshenziswa kulo lonke uHlelo lweziFundo. Kuleli zinga kugcizelelwa ukufundisa amakhono okulalela, okukhuluma, okufunda nokubhala. Leli zinga liphinde linike abafundi ikhono lezombhalo yobuciko , lokuncoma, lokucabangela nokwakha umfanekisomqondo ozobasiza ukuthi bakwazi ukuqamba kabusha , ukwakha umfanekiso nokubahlomisa nokuqonda umphakathi abahlala kuwo.

FREE
Ukufunda ulimi kumele kusize abafundi ngokuthi bakwazi: • Ukuthola amakhono olimi adingekayo ekufundeni zonke izifundo ezisoHlelweni lokuFunda. • Ukusebenzisa uLimi lokwEngeza ukufunda ezinye izifundo kulo lonke uHlelo lweziFundo. • Ukulalela, bakhulume, bafunde/babukele babuye babhale/bethule ulimi ngokuzethemba nangenjabulo. La makhono nezimo yikho okuyisisekelo sokufunda kwempilo yonke. • Ukuveza nokwesekela imibono, imicabango nemizwa yabo ngokukhuluma nangokubhala ngokuzethemba ukuze bakwazi ukuzimela nokucabanga ngokuhlaziya; • Ukusebenzisa uLimi lokwEngeza nemicabango yabo ukuze bazazi bona ngokwabo, baphinde bazi nomhlaba abaphila kuwo. Lokhu kuzokwenza bakwazi ukukhombisa ulwazi lwabo nalokho abakufundile ngomhlaba jikelele, bekusho ngomlomo babuye babhale. • Ukusebenzisa ulimi ekufinyeleleni nasekwengameleni ulwazi lokufunda kulo lonke uHhlelo lokuFunda nakwezinye izimo ezinhlobonhlobo. Ulwazi lokufunda nokubhala luyikhono elibaluleke kakhulu esikhathini manje, lwakha isisekelo semfundo eqhubeka unomphela empilweni yomuntu. • Ukusebenzisa ulimi ukuze bakwazi ukucabanga bahlolisise, ukuveza imibono ephusile ngezinto eziphathelene nokuziphatha nalokho okungamagugu; ukusebenzisa amatheksthi anhlobonhlobo ngokuhlolisisa, abafundi bakwazi ukubona nokuphonsa inselelo ngendlela yokubona izinto, okungamagugu, ubudlelwane bamandla obutholakala phakathi kwamatheksthi, nokufunda amatheksthi ngenhloso ethile njengokuzijabulisa ukucwaninga noma ukuhlola

Course Currilcum